بدعتگذار مؤمن!

طبق آنچه که در نگاشته های قبلی عرض شد به اینجا رسیدیم که احکام الهیه با نظر به سعادت و شقاوت ابدی انسان (جهنم و بهشت) تشریع شده است و از آنجا که درک بهشت و جهنم بواسطه حکم عقل نیست (بلکه نص شرعی موجب شده به آن معتقد شویم) بنابراین درک رابطه بین اعمال ما در این دنیا و نتایج آن در آخرت نیز کار عقل نیست و در واقع، عقل نسبت به بایدها و نبایدهای احکام، هیچ حکمی ندارد نتیجه اینکه اگر چیزی از احکام، خلاف ذهنیات ما باشد آن ذهنیت ما، حکم عقل نیست بلکه حکم شبه عقل (قیاس و استحسان) است همانطور که در نوشتار ابان بود نه اباحنیفة تبیین شد که ابان، تصور می کرد با قطع انگشت بیشتر، دیه نیز باید بیشتر شود (قیاس) در حالی که امام(ع) او را متذکر خطای خود نمود

 

اشتباهی که در ذهنیت افراد اهل استحسان قرار دارد دو مطلب است خطای اول اینکه آنها گمان می کنند احکام، با نظر به مصالح دنیوی تشریع شده است (در حالی که ذاتاً چنین نیست گرچه عَرَضاً آن هم تأمین می شود در صورت اجرای کامل آن در جامعه) و خطای دوم اینکه فکر می کنند استحسان (خوشایندهای بشری) و قیاس (که در احکام، بیش از یک تمثیل، ارزشی ندارد) حکم عقل یا عقلاست! کأنّه هر چیزی منطبق سلیقه آنان شد نامش می شود عقل، و بعد هم یک جنگ خیالی بین عقل (ناقص خودشان) و نصوص شرع راه می اندازند و بعد هم به کمک عقل آمده و آن را بر شرع، پیروز می گردانند! آنچه در شرع آمده را با تفسیر به رأی و تأویلات «من درآوردی» از اثر می اندازند و با جنایت علیه شرع، عقل چرک آلود عرفانی خود را بر آن مسلط می کنند نتیجه این می شود که دین خدا که اساساً مبتنی بر عقلانیت و مخالفت با هوای نفس حرام است تبدیل به دینی عشقی و ملایم و خوشایند هوای نفس شده و از آنجا که معجون ابتکاری و ابداعی خود را تحت عنوان دین، قالب می نمایند و اباطیل خود را به دین خدا اضافه می کنند نام این برنامه شان چیزی نخواهد بود جز «بدعت»

 

عجیب تر اینجاست که این افراد فرومایه که از دین، جز لعابی از آیات و روایاتِ تفسیر به رأی شده، نمی شناسند و بنیان دین شان نه بر عقل و نقل معتبر که بر خیال و متون جعلی، مبتنی شده، جنایت بدعت گذارانه خود علیه نصوص دین را انکار کرده و خود را مؤمن می نامند و پاچه از مؤمنین می گیرند که چرا اباطیل ساختگی ما را ردّ می کنید و ما را مؤمن نمی خوانید! غافل از اینکه مؤمنین بر سر دین خدا نه با کسی شوخی دارند و نه تعارف و تا پای جان برای احیاء معارف الهیه و معالم نبویه و علویه و ردّ و جرح اباطیل ملحدین عارف مسلک و اهالی رأی و استحسان و قیاس (از رهبرشان ابلیس تا بچه شیطان های انسان نمای امروزی) ایستادگی خواهند کرد بحول الله و قوته

 

در نوشتار بعدی، نکات باقی مانده بحث بدعت را بررسی خواهیم نمود ان شاء الله