چشتیه

چند شب پیش، یکی از مؤمنین که عازم مشهد بود برای کاری نزد اینجانب آمد... در اثنای صحبت، سخن از لاله زاری شد و لعن بر سر قبرش اما نخودکی (که او نیز در حرم رضوی مدفون است) فراموش شد البته فراموش‌شدنی که موجب شد یک امر فراموش شدهء از چند هفته قبل به خاطرم بیاید:

بیان مطالبی دربارهء سلسلهء صوفیهء چشتیه

لینک را به زیور کلیک آراسته نمایید!

نخودکی صوفی